<ประวัติชมรมนักเรียนเก่าราชินีบน>

 


 

 

 

ประวัติชมรมนักเรียนเก่าราชินีบน

ชมรมนักเรียนเก่าราชินีบนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม2541

จัดตั้งจากการรวมกันของชาวนักเรียน์เก่าโรงเรียนราชินีบนโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

ราชินีบน รวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อสร้างความสามัคคีของชาว

ราชินีบนในรูปแบบของการจัดกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู,

การจัดกิจกรรมกีฬา, บันเทิง และ กิจกรรมคืนสู่เหย้า